A BALpárt ALAPNYILATKOZATA

I. MOTTÓ

Visszaköveteljük a „baloldal” szót az eszme árulóitól.
Visszaköveteljük a „szocializmus” szót a tervező államkapitalizmus 
és a modernizáló diktatúra híveitől és ellenségeitől.
Visszaköveteljük a „kommunista” szót az egypárti kongresszusok 
szenilis szónokaitól.
Visszaköveteljük a feminizmust és az antirasszizmust az egyenlőtlenség neoliberális propagandistáitól.

Visszaköveteljük a melegek fölszabadítását az életstílus-pluralistáktól.
Visszaköveteljük az ökológiát a széndioxid-kereskedőktől.
Visszaköveteljük a nemzetköziséget a globalistáktól.
Visszaköveteljük „Európát” az oroszok, a keleti és déli szlávok,  a „színes 
népek” megvetőitől. Visszaköveteljük az antiszemitizmus elleni harc jogcímét az iszlamofób, arabellenes sovinisztáktól.
Visszaköveteljük a „nép” szót az osztályharc tagadóitól.

Tamás Gáspár Miklós

II. HELYZETELMZÉS

1. Összeomlás után

A rendszerváltás a politikai szabadságjogok kiszélesedését eredményezte, de látványosan rombolta össze a szolidáris társadalom kritizálható, de élhető modelljét. Azóta tömegek létbiztonsága, állása, lakása veszett el! Az „átkosnak” keresztelt szocializmushoz képest milliók kerültek kilátástalan helyzetbe, sokan váltak otthontalanná, elviselhetetlenné nőtt a munkanélküliség, sőt újra tömegek éheznek Magyarországon. Ott tartunk, hogy félmillió honfitársunk kitántorgott az országból, a nyomor, a kilátástalanság elől menekülve – a jobb élet reményében.
A magyar nép évtizedek alatt felhalmozott vagyonát a politikai és gazdasági elitnek becézett érdekcsoportok, bűnszervezetek szétosztották egymás közt és megakadályozták, hogy munkások vegyék tulajdonba a gyárakat meg a jól működő mezőgazdasági szövetkezeteket. Ezek az emberek negyedszázad alatt szinte mindent tönkretettek. Egykori zömmel modern gyáraink romokban, mezőgazdaságunk, amire olyan büszkék voltunk, pedig már képtelen megoldani az ország élelmiszer-ellátását. Az elmúlt évtizedben az országot vezető miniszterelnökök csupán ígérgettek, de valóban sikeres kormányzás nem köthető a nevükhöz. Leépült az egészségügy, valamint az oktatás és a szociális támogatás rendszere. Minden létező háló kilyukadt. A rendszerváltás után a baloldal jelentősebb politikai szerveződései vagy marginalizálódtak, vagy fokozatosan neoliberális irányba sodródtak. Az ezredfordulót követő években igazodva a nemzetközi trendekhez pedig teljes mellszélességgel felvállalták a neoliberális fordulatot. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldal csak akkor újulhat meg, ha egyértelműen elhatárolódik a fősodor eme irányától.

2. Maffiaállam csapdájában vergődünk

A neoliberális időszak csődje szükségszerűen torkollott a Fidesz diktatúrájába. Ma Magyarország néhány tucat emberből álló, egymással összefonódott politikai és gazdasági érdekszövetség csapdájában vergődik. A gazdasági életben tapasztalható erős koncentráció legfontosabb célja az, hogy kevesek gyakorolják a többség feletti totális kontrollt, hogy egy szűk csoport évtizedes távlatban biztosítsa korlátlan politikai, gazdasági és társadalmi hatalmát. Ki kell szabadítani magunkat mind a türelmetlen neoliberális, mind a tekintélyuralomra törő fideszes elit gyilkos öleléséből.  Enélkül nem képzelhető el az ország társadalmi, gazdasági, sőt pusztán morális megújulása sem.

III. VAN KIÚT a VÁLSÁGBÓL!

A mai reménytelen helyzetből csak szociálisan elkötelezett, a társadalomért felelősséget vállaló erők képesek kiutat mutatni. Közös gondolkozással és cselekvéssel végrehajtott fordulat kívántatik.

1. A BALpárt

A BALpárt – antikapitalista módon rendszerkritikus politikai irányzatok szövetsége. Nyitott mindazok irányába, akik küzdeni akarnak egy élhetőbb és igazságosabb világért. Soraiba tömöríti azokat, akik hisznek a nemzetközi szolidaritás erejében.

2. A BALpárt – Nem szélsőséges politikai erő

A BALpárt – a jogos önvédelem kivételével – elutasítja az erőszak minden formáját. Ugyanakkor minden szellemi, ideológiai vagy fizikai támadásra arányos választ ad. Szélsőségesnek tartunk minden olyan politikai irányzatot, amely maga támad, és eleve lemond a demokratikus változtatás útjáról. Azt is helytelenítjük, ha egy politikai erő a demokratikus úton megszerezett hatalmat – akár nyíltan, akár leplezett szándékkal – a demokrácia megszüntetésére használná fel. A BAL tehát elítéli a fasizmust és a nemzeti szocializmust. Ezzel párhuzamosan elhatárolódunk a sztálinizmustól és azoktól a bürokratikus, diktatúrán alapuló politikai rendszerektől is, amelyek már bebizonyították életképtelenségüket. Végezetül, de nem utolsósorban elutasítjuk a kapitalizmus pusztító, kizsákmányoló rendszerét, mely már képtelen a megújulni, mely már nem ciklikus, hanem strukturális válságát éli.

3. A BALpárt – 100%-ban közösségi

A szociális hátrálás politikája a lassú, sunyi kapituláció politikája. A mindennél fontosabbnak kikiáltott profit a legnagyobb ellenségünk, mert a legelemibb emberi szükségleteket is drágállja, és csak tovább csökkenthető költségelemnek tekinti. Felvállaljuk a modern proletariátus érdekképviseletét, vagyis a volt, az aktív és a leendő bérmunkások minden küzdelmének támogatását. A célunk ezért az, hogy a termelőeszközök mind nagyobb hányada kerüljön magántulajdonból közösségi, például szövetkezeti tulajdonba, azaz a termelési mód fokozatosan alakuljon át közösségi termelőrendszerré.

4. A BALpárt – Szociális Magyarországot akar

A kapitalizmus permanens válságának egyetlen alternatívája a szociális köztársaság. A globalizált világrendszer szándékosan tartja fenn a tömeges munkanélküliséget. A Föld és az emberiség megmentésének grandiózus programja tehát nem tehet egyebet, minthogy nemet mond a társadalom és természet kizsákmányolására. Egyértelmű, noha nem látszik, nem engedik látni, hogy a kapitalizmus kovásza a rombolás, a közösségi társadalomé pedig az építkezés. A világ rendszerkritikus mozgalmai egyre nagyobb tömegeket mozgósítva keresnek új utat egy biztonságosabb, emberibb társadalomhoz, amely nem elidegenedett, nem kizsákmányoló, hanem környezet- és emberbarát. Ha tudunk és merünk jövő-orientáltan gondolkodni, akkor be kell látnunk, hogy olyan Magyarországra van szükség, amely ökológiailag nem zsákmányolja ki a természetet, és amelyben a növekedés nem a következő generációk rovására történik. Valódi baloldali fordulatot akarunk. Olyat, amely egy igazságos társadalmi rendet
alapoz meg.

A közéletben markáns szociális karaktert szeretnénk képviselni.  Ígérjük: nem beszélünk mellé, nem térünk ki a viták és a gondolatok ütköztetése elől. Ha visszatérünk a baloldal eredeti értékeihez, akkor előbb-utóbb visszatérnek hozzánk az elveszett támogatók. Sőt, a nyomorba született, a rezsim által feleslegesnek bélyegzett társadalmi csoportok is megtalálnak bennünket. Nem pusztán kormányváltásért, elitváltásért küzdünk, hanem egy új, esélyt teremtő szociális/szolidáris köztársaságért. Nemet mondunk a tekintélyelvű, fasisztoid országvezetésre, és a rendszerváltás óta oly sok kárt okozó neoliberális és neokonzervatív kísérletekre egyaránt. Nem működünk együtt olyan politikai közösségekkel, amelyek semmit sem tanultak a rendszerváltás lassú bukásából, és láthatóan egy olyan időszakhoz akarnak visszatérni, amelyre az ország többsége már többször is határozottan nemet mondott.

5. A BAL – Szociális Alkotmányért küzd

Mindannyian kiszolgáltatottabbá váltunk az elmúlt években. Az ország fideszes urai a demokratikus jogegyenlőség és a sajtószabadság maradványait is lerombolták. A jelenlegi Alaptörvény helyett új, a magyar nép által is megszavazott Szociális Alkotmányt követelünk. Az egyik legfontosabb feladat ezért az ország demokratikus újjáépítése. A Fidesz hatalomból való távozása után semmi sem maradhat úgy, mint volt. Az önkényuralmi, a korporatív és fasisztoid törekvéseknek ellenállni tudó, valóban erős, demokratikus társadalmi struktúrára van szükség. Ezt a megújulási folyamatot nem monopolizálhatja a maga számára egyetlen politikai irányzat sem, ellenkezőleg, mindenkinek részt kell vennie benne, aki határozottan nemet tud mondani bármilyen előjelű diktatórikus törekvésre.

A mai kilátástalan helyzetből csak olyan politikai fordulat kínálhat kiutat, amely egy élhető, közösségi társadalom felé nyit utat. Gondolkodj, cselekedj velünk!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*