AZ ÚJ SZOCIALIZMUS PROGRAMJA

(Az Új Szocializmus Mozgalom alakuló ülésén megtárgyalt változat)

A Balpárt V. kongresszusán elfogadott határozat szerint A BALpárt választási programjának az alábbi programon kell alapulnia!

A kapitalizmus profitéhsége visszafordíthatatlannak tűnő szociális és ökológiai katasztrófát okozott az emberiségnek és a bolygónknak. A gyilkossá vált gazdasági és politikai rendszerrel mind többen elégedetlenek egyre többen radikalizálódnak és keresik a kiutat a zsákutcából.
Magyarországról százezrek menekülnek külföldre a nyomor, a kilátástalanság elől. A fiatalok többségének itthon esélye nincs a munkavállalásra, az otthonteremtésre, családalapításra. Ma már a dolgozó munkások is csak tengődnek, egyre jellemzőbb körükben a szegénység. Vidéken egyértelmú a refeudalizáció, a termelőszövetkezeti rendszernek köszönhetően három évtizede még virágzó falvaink mára elnéptelenedtek vagy gettósodtak. A munkaképes emberek fele nem talál munkát lakhelyén, százezrek vesztették el otthonukat, rengetegen tengődnek embertelen körülmények között utcán, aluljárókban, erdőkben, lakhatásra alkalmatlan viskókban. Egyértelmű, hogy az utóbbi évtizedekben az egymást váltó kormányok népellenes tevékenysége miatt súlyos gazdasági és társadalmi válság alakult ki. Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása nem oldott meg semmit, a Brüsszelből érkező milliárdok szinte automatikusan tűntek el a politikai elit feneketlen zsebében és az uniós tisztségviselők ezt a nyílt rablást méla közönnyel vették és veszik tudomásul. A magyar kormány kritikája, amellyel Brüsszel irányába fordul  hazug lázongás, a színfalak mögött minden gond nélkül megy az együttműködés.
Célunk a Szocializmus!
Büszke örökösei vagyunk az évszázados múltra visszatekintő nemzetközi munkásmozgalomnak, nem tagadjuk meg azon szociális kísérleteket, amelyek célja egy igazságosabb társadalmi és gazdasági rendszer kialakítása volt. Nem csupán elmúlt  rendszerek nosztalgiájára építünk, hangsúlyozzuk, hogy amit mi  akarunk, az egy Új Szocializmus. Függetlenek vagyunk azon lejáratódott politikai szerveződésektől és személyektől, amelyek és akik az elmúlt évtizedekben baloldaliságra vagy a szocializmusra hivatkoztak, de ártottak tevékenységükkel a társadalomnak és a mozgalmunknak.
A közös feladat ma is adott! Korlátok közé kell szorítani a végletesen eltorzult kapitalizmust és el kell zavarnunk azokat a politikusokat, akik tönkretették és szétlopták a világot és Magyarországot.
Az Új Szocializmus a társadalom minden aspektusának demokratizálását jelenti, olyan rendszert, amely kiterjeszti a demokráciát a munkahelyekre és a gazdaságra, amelyben a legfőbb cél a többség jólétének és szociális biztonságának radikális növelése és teret kap a dolgozói tulajdon a gazdaságban. Ehhez elengedhetetlen, hogy a háttérbe szorítsuk a kizsákmányolásra épülő tőkés rendszert, határt kell szabni az egyéni gazdagodásnak, átláthatóvá kell tenni a magánvagyonokat és teret kell biztosítani a szociális gazdaságnak, a közösségi vállalkozásoknak, a szövetkezeteknek, a munkahelyi demokráciának. Magyarországon olyan új rendszerre van szükség, ahol nem a vagyonosok kiváltsága, a demokrácia, a szabadság, a jövedelem, a fűtött otthon, az egészség, a tiszta víz, a diploma vagy a gyermekvállalás.
Mozgalmunk ma is internacionalista, elvtársaink világszerte küzdenek a kapitalista kizsákmányolással, a régi politikai elitekkel, a nemzetieskedő népbutítással és bátran vallják, hogy a megoldás a szocializmus! Közös célunk a nemek valódi egyenjogúsága a köz- és magánéletben, illetve a munkahelyeken, valamint a sokszínű társadalom, a szociális és demokratikus jogok kiterjesztése. Hangos nemet mondunk a figyelmet a valódi problémákról elterelni próbáló szexista, rasszista, fasiszta uszításra!
Hangsúlyozzuk, hogy végcélunk a szocializmus csak úgy érhető el, ha távlati célunk mellett rövid távon is meghatározzuk, hogy mit és miként kívánunk elérni. Nem elég a hangzatos jelszavak skandálása, konkrét követelések, a megvalósítás ütemterve, valamint a gazdasági megalapozottsága is kiemelten fontos.
Az alábbiakban ilyen rövid távú követeléseinket fogalmazzuk meg, amelyek nem a végcéljaink, azonban nélkülözhetetlen állomások egy igazságosabb társadalmi, gazdasági és politikai rend felé vezető úton még akkor is, ha a szocializmusra törekvés csak egy országban valósul meg.

A DEMOKRATIKUS ÚJJÁÉPÍTÉS PROGRAMJA

Új felszabadulás kell
Nem zárjuk ki annak lehetőségét , hogy a jelenlegi rendszer választások útján megdönthető, de egyértelműen látjuk, hogy a jelenlegi politikai elit bármire képes, hogy hatalmát megtartsa. Készülni kell tehát arra, hogy a közeljövőben forradalmi változások indulnak el Magyarországon is, a társadalmi elégedetlenség, a tömeg dühe az elnyomók irányába fordul. A mi felelősségünk is, hogy ez a forradalmi düh ne a gyűlöletmozgalmakat erősítse, hanem a radikális baloldali alternatívát.
Elszámoltatást!
Alapvető célunk az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági elitjének elszámoltatása, minden lopást elfedő titkosítás feloldása és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Felül kell vizsgálni a rendszerváltást követő kárpótlási és privatizációs rendszerben kiosztott javakat, a tisztességtelenül szerzett vagyont ismét közösségi tulajdonba kell venni. mindent meg kell tenni azért, hogy a külföldre menekített offshore milliárdok is hazakerüljenek.
Elengedhetetlen, hogy az utóbbi három évtizedben felvett állami és államosított önkormányzati hiteleket teljes egészében átvizsgáljuk, a visszaéléseket felderítsük, majd a meglevő hitelállomány egészét újratárgyaljuk.
A közvagyont, vagy közösségi vagyont érintő gazdasági bűncselekményekre vonatkozó elévülést meg kell szüntetni.
Új Szociális Alkotmányra van szükség!
A rendszerváltás után szinte azonnal összeomlott a szociális állam, megszűnt a munkához, lakáshoz, tisztességes élethez való jog. A rövid ideig demokratikusnak tűnő politikai rendszer átfordult egy elnyomó és korrupt, centralizált államhatalmi rendszerbe. Nincs hova visszafordulni: Új szociálisan és demokratikusan az alapoktól újjáépített közösségi alternatívára van szükség. Eljött az ideje, hogy mindezt kimondjuk és követeljünk új politikai, társadalmi és gazdasági rendszert. Mindehhez új Szociális Alkotmányra van szükség, amelyben rögzítjük, hogy mindenkinek joga van az emberhez méltó, nélkülözéstől mentes élethez, mindenki számára biztosítjuk a politikai jogokat, meghatározzuk egy új demokratikus és szociális állam kereteit. Ennek elfogadása csakis népszavazás útján lehetséges!
Új államszervezetre van szükség
Az önkényuralom minden szimbólumát azonnal fel kell számolni. Többek között fel kell oszlatni a Terrorelhárítási Központot, le kell bontani a déli vasfüggönyt, meneszteni és azonnali hatállyal el kell számoltatni a Nemzeti Bank teljes vezetését, az elnyomó hatalom végrehajtóit ki kell takarítani az igazságszolgáltatásból és az államigazgatásból.
Új, hatékonyan és olcsóbban működő, decentralizált államszervezetre van szükség. Civilek bevonásával korrupcióellenes hatóságot kell felállítani, megakadályozandó azt, hogy egy új rendszerben a mostanihoz hasonló visszaélésekre kerüljön sor.  Minél magasabb szintű átláthatóságra van szükség minden szinten, a közvagyont ellopó politikusok kiemelt büntetési tételekkel kell számoljanak.
A politikai rendszer nem attól lesz demokratikus, hogy négyévente teljhatalommal ruházunk fel néhány tucat embert. A választók aktív részvételével érvényesíteni kell a társadalmi önigazgatás alapelvét, minden hatalmat a népnek és minél kevesebb hatalmat a maffiaszerűen működő politikai szervezeteknek! Napjaink technikai adottságai mellett évente akár több népszavazást is tarthatunk, jelenleg törvényi tiltás alá eső kérdéskörökben is, például a költségvetést érintő kérdésekben.
A szocializmus államigazgatási modelljének lényege a decentralizáció, azaz ellensúlyozni kell a központi kormány hatalmát, konkrét jogkörökkel felruházott választott testületek kell szerepet kapjanak regionális, térségi szinteken is. A képviselők választók általi konstruktív visszahívhatósága, valamint – közjogi alkalmatlanság megállapítása (ún. impeachment) esetén – hivatali felmenthetősége is politikai alapelv kell legyen, mert ez az egyik alapja a politikusok számonkérhetőségének. Támogatjuk a  választási korhatár 18 évről 16-ra való csökkentését.
Az antifasiszta törvények bátor alkalmazására van szükség
Politikai jelképekről és tilalmukról szóló törvényeket hatályon kívül kell helyezni. A szélsőjobboldali szerveződéseket az 1947. évi XVIII. törvény rendelkezései értelmében fel kell oszlatni. Zéró tolerancia a fasisztoid, rasszista szerveződések irányába, a velük bármilyen szinten együttműködő szervezetek velük egy megítélés alá kell essenek.
Szabad sajtót és kulturális életet
A kulturális javakhoz való hozzáférés is kiemelt alapjog, amelyet mindenki számára biztosítani kell. Állami vagy közösségi támogatásból működő, vagy arra igényt tartó kulturális intézmények az előadásokat, kiállításokat, vetítéseket olyan arányban kell ingyenesen biztosítsák, amilyen arányban állami vagy közösségi támogatásban részesülnek.
Célunk a cenzúramentes, szabad, hozzáférhető sajtó és kulturális élet biztosítása.
Meg kell szüntetni a mindenkori uralkodó párt érdekeit kiszolgáló közmédiát.
Az állam, az önkormányzatok fizetett hirdetésekre nem költhetik a közvagyont, nem adhatnak ki saját propagandakiadványokat, a tájékoztatási tevékenységük honlapjaikra és személyesen vagy telefonon felkereshető ügyfélszolgálati irodáikra kell korlátozódjon. Meg kell szüntetni valamennyi – közvetve vagy közvetlenül – közvagyonból kiadásra kerülő ingyenes újságot.
Az Európai Unió konstruktív kritikája, népszavazás a NATO tagságról
Igent mondunk Európára, nemet a kétsebességű szuperállamra, az Európai Unió nem szakadhat tartósan fejlett centrumországokra és válságról válságra vergődő szegény tagállamokra. Igent mondunk Európa népeinek gazdasági és szociális összefogására, a hátrányos helyzetű tagországok felzárkóztatására.
A NATO egy olyan katonai rendszer, amely Magyarország csatlakozása óta többször bizonyította alkalmatlanságát mindarra, amivel foglalkoznia kellene. Nem támogatjuk a magyar katonák és haderő külföldi bevethetőségét és nem támogatjuk azt sem, hogy Magyarországon idegen katonák tartózkodjanak vagy országunkon átvonuljanak. Ezért szorgalmazzuk, hogy megismételt népszavazás döntsön az ország katonai semlegességéről.
Emberközpontú menekültpolitikát
Oltalmat és továbblépési lehetőséget biztosítunk minden szociális vagy háborús okok miatt menekülő embertársunk számára. Külföldi állampolgárok letelepedését és munkavállalását szigorú, de esélyteremtő eljárásrenddel kívánjuk szabályozni. Teljeskörű állampolgári jogok biztosításával fogadunk mindenkit, aki építő jelenléttel kíván közösségünk tagja lenni. Nem követelünk vallási közelséget, de kívánjuk az elköteleződést törvényi rendünk irányába. Szorgalmazzuk és segítjük az együttélés legfontosabb alapjának tekinthető nyelvtanulást.

A SZOCIÁLIS ÚJJÁÉPÍTÉS PROGRAMJA

Kiemelt társadalmi szerepet tulajdonítunk a munkának.
Mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy munkából származó jövedelme lehessen, de a munka nem lehet sem kényszer, sem büntetés. Kiemelt szerepet kell kapjanak a jövőben a társadalmilag hasznos tevékenységek, ezek munkaként való elismerése.
A munkanélküliek ellátása nem megoldható segélyekkel vagy közmunkával. Az eredeti bér 80 százalékáról induló, fokozatosan csökkenő összegű munkanélküli járadékra, átképzési lehetőségekre van szükség. A munkásképzések új rendszerét kell kidolgozni, ösztönözni kell a munkavégzés melletti tanulást és továbbképzéseket.
A fizetések nemi és regionális alapú kiegyenlítésére van szükség. Bérezés szempontjából országhatáron belüli régiók is rendkívül különböznek egymástól. Törekedve az egyenlőségre, csak azt szabad figyelembe venni, hogy az elvégzett munka milyen értéket képvisel, azt nem befolyásolhatja a munkás neme, életkora, etnikuma vagy lakhelye.
Kevesebb munkáért több bért!
Azonnali és radikális minimálbér-emelésre és ezzel egyidőben a kötelező munkaidő csökkentésére van szükség. 32 órás négy napos vagy 35 órás öt napos, de 7 órás munkanapokra van szükség. A minimális órabér nem lehet kevesebb, mint nettó 1000 forint. Ezen koncepció alapján úgy gondoljuk, hogy jelenleg 140 ezer forintos havi nettó minimálbérre van szükség. Ez rendkívüli teher a munkáltatók számára, azonban a bérnövekedés gazdasági fellendülést eredményez, ami ellensúlyozza a béremelés miatti kiadásokat. A béremelés terheinek ellensúlyozásaként 200 ezer forintban kell maximalizálni a 140 ezer forintos nettó bér bruttó összegét. Ez a jelenlegihez képest nem jelent nagymértékű bevételkiesést az állami oldalon,  viszont kevesebb munkával sokkal több pénzt kapnak a munkavállalók.
Lassítani kell a szociális migrációt, a munkások elvándorlását, ezt normális keretek közé kell szorítani. A jelenlegi ütem minden szempontból veszélyezteti az ország jövőjét. Fontos, hogy a szakmunkások mellett az értelmiséget is itthon tartsuk, ellensúlyozzuk az évtizedek óta zajló „agyelszívást”.
Előnyt a szakszervezeteknek
Erős szakszervezeteket, kötelező szakszervezeti alapszervezet alakítását minden 10 főnél többet foglalkoztató munkahelyen. A szakszervezeti tagok részesüljenek járulék- és szabadság kedvezményekben. Egységes szakszervezeti konföderációra van szükség.
Középtávon FNA, rövidtávon Szociális Minimumjövedelem
Középtávon támogatjuk a mindenkori létminimum összegével megegyező Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetését. Ez nem a tétlenség finanszírozása, hanem a szociális veszélyhelyzet elhárításának eszköze, illetve preventív célokat is szolgál.
Az FNA bevezetéséig átmeneti megoldásként Szociális Minimumjövedelmet kívánunk biztosítani minden arra jogosultnak, jogosultsági feltételként a munkanélküliséget, a munkaképtelenséget tekintve. Álláspontunk szerint ennek összege a mindenkori nettó minimálbér 60 százaléka kell legyen, de nem lehet kevesebb, mint a hatóságilag meghatározott létminimum összege.
Szociális biztonságot időskorban is
A nyugellátás szerzett jog, a nyugdíj összegében tükröződnie kell a befizetett járulék összegének, a ledolgozott éveknek. Ahhoz, hogy mindez nyilvántartható legyen, újból be kell vezetni a Munkakönyvet, amelyben a dolgozó számára is számon tartható, hogy mennyi ideig dolgozott, mennyit keresett, mennyi járulékot fizetett munkahelyein. Ezzel elejét vehetjük a ma még tömeges munkáltatói visszaéléseknek.
Fontos azonban, hogy minden 65. életévét betöltött állampolgár jogosult legyen alanyi jogon egy alapnyugdíjra, melynek összege nem lehet kisebb, mint a mindenkori minimálbér 70 százaléka. Akinek nyugdíjasként van nem munka alapú egyéb jövedelme, például tőkejövedelme vagy ingatlanhasznosítási jövedelme és az éves szinten eléri a mindenkori alapnyugdíj tízszeresét, annak az egyéb jövedelem összegének felével csökkenteni kell a járandóságát.
Nyugdíjjogosultságot 15 ledolgozott év után lehessen szerezni, a kifizetés ne legyen korhatárhoz kötött, 25 munkaév után az Alapnyugdíj 30 százaléka, 35 év után 60 százaléka, negyven év után pedig 85 százalékát lehessen automatikusan igényelni. Az Alapnyugdíj jogosultsági korhatár elérése után minden igénybevevő jogosulttá válik a teljes összegre. A korhatár előtti kifizetések minden egyéb járandóságból levonandók, például a Szociális Minimumjövedelemből, a Munkanélküli Járadékból vagy Feltétel Nélküli Alapjövedelemből azok bevezetése esetén.
Minden gyermek egyenlő!
A mai szinthez képest  meg kell duplázni a családi pótlék összegét minden gyermek számára  legalább 18 éves korig vagy a tanulmányok végeztéig. A családi adókedvezményeket meg kell szüntetni, gyermek és gyermek között nem tehetünk különbséget a szülők jövedelme alapján. A családi pótlék mindenkoron a minimálbér 20 százaléka kell legyen.
Forradalmi átalakulásra van szükség az oktatás területén
A modern, új szocializmus társadalmának legfontosabb alapja a tudás. Képzett és képzettségét használni tudó, kreatív és innovatív állampolgárokból álló közösségekre van szükség. Ez igaz az értelmiségiekre és igaz a munkásokra is. Mindenki számára ingyen elérhetővé kell tenni a diploma vagy a szakma megszerzésének lehetőségét és az élethosszig tartó továbbtanulás, továbbképzés lehetőségét. A tankötelezettségi korhatárt 18 évre kell felvinni, ezzel egy időben vissza kell állítani az alapfokú oktatás, szakmunkásképzés, szakközépiskolák, technikumok rendszerét, és újra egyszintű érettségi rendszerre van szükség.
Meg kell szüntetni a diákhitelek rendszerét, helyette ingyenes kollégiumi ellátásra, a tanulmányok folytatását lehetővé tevő ösztöndíjakra van szükség.
Az oktatási rendszert modernizálni kell, az iskola minden szinten mindenkoron használható tudást kell adjon. Az állandó versenyszellem helyett az együttműködésre nevelés, az egymás irányába érzett szolidaritás kell teret kapjon. Az iskola a társadalom egyik legfontosabb alapja, közös értékeink átadó- és  folyamatosan újragondoló közege, ezért minden iskolának közösségi fenntartásúnak kell lennie, a legmagasabb szintű oktatói és tanulói igazgatási autonómia biztosítása mellett. Meg kell szüntetni az állami és közösségi oktatási rendszer gyenge teljesítményében érdekelt magán és egyházi iskolák állami támogatását. A pedagógusok kiemelt bérezése és jövedelemadó alóli mentesítése indokolt a gazdaságilag pangó, szociálisan elmaradott országrészekben.
Romjaiból kell újjáépíteni az egészségügyet
A hazai egészségügyi ellátórendszer évtizedek óta súlyos forráshiánnyal küzd, esztelen reformokkal próbálták piacosítani, és kialakult egy – az állami rendszeren élősködő – magánellátási rendszer is, amely egyrészt használta a közösségi tulajdont, sőt előnyt biztosított magának, másrészt érdekelt volt a minél rosszabb ingyenes állami ellátásban.
Az egészségügy rendbetételének öt pillére kell legyen:
Az első az azonnali bérelemelés minden egészségügyi dolgozó számára.
A második a káros állandó megszorítások helyett, a stabil működéshez szükséges anyagi keretek biztosítása a valódi működési autonómiával rendelkező, szövetkezeti rendszerben újraszervezett egészségügyi intézmények számára.
A harmadik pillére az egészségügyi rendszer átalakításának a már említett profitorientált magánegészségügyi rendszer totális elválasztása a közösségi ellátásoktól, mindenféle átjárás lehetőségének megszüntetetése. Magánpraxist folytató orvos vagy magánpraxisban alkalmazott egészségügyi dolgozó nem dolgozhat állami, közösségi ellátásban. Az állami, közösségi egészségügy területéről minden magánvállalkozást ki kell szorítani.
A negyedik és talán legfontosabb pillér a gyógyszerek és gyógyászati készítmények, eszközök hatósági árazása kell legyen rövidtávon, középtávon állami gyógyszergyártásra van szükség.
Az egészségügy rendbetételének ötödik pillére a megelőzés. Minden állampolgárnak minden évben általános egészségügyi kivizsgáláson kell átesnie. Centrumba kell kerüljön az egészséges életmódra nevelés, olcsó tömegsportolási lehetőségek biztosítása, egészséges munkakörnyezet, a munkavállalók fizikai és mentális terhelését egyaránt csökkenteni kell.
Szociális Lakásügynökséget!
A hazai lakásállomány rendkívül rossz állapotban van. Rengetegen élnek lebontásra érett, egészségtelen és energiapazarló ingatlanokban. Ezek kiváltása céljából a nagyvárosokban, a fővárosban szociális bérlakás építési program indítására, minimum évi 1000 új és olcsó bérlakásra van szükség.
A lakhatási válság, a kisfalvak gettósodásának kiemelkedő oka az, hogy az önkormányzatok évtizedek óta antiszociális módon gazdálkodnak a rendelkezésükre álló önkormányzati ingatlanokkal. Nyerészkedtek és a szegényeket tudatosan szorították ki ezekből akár az otthontalanságba. Mivel bebizonyosodott, hogy nem a közösségi céloknak megfelelő módon kezelték a rendelkezésükre álló vagyont, ezért ezeket ki kell vonni a kezelésükből és összevonni egy új szervezetbe. A Szociális Lakásügynökség feladata az új szociális bérlakások építése, a meglévő lakások kezelése és a magántulajdonú lakhatásra szolgáló bérlemények felügyelete. A piaci lakbérek progresszív adóztatására van szükség, a fővárosi és a nagyvárosi üresen álló ingatlanok esetében kifejezetten büntető jellegű adóztatás alkalmazása indokolt.
A meglévő lakásvagyon felújítása, energiatakarékossá tétele kiemelten fontos feladat kell legyen.
Ingyenes közlekedési, közmű és internet minimumot!
Az egész országot lefedő, alapvetően kötöttpályás, önrészmentes, azaz fizetés nélkül igénybe vehető tömegközlekedést! Az állam ne a közlekedési társaságok veszteségét finanszírozza, hanem szolgáltatást vásároljon, amelyet bárki igénybe vehet. Ez lényegében egy fapados szintű közlekedési rendszert jelent, ami nem zárja ki a piaci szereplőket, de szakít azzal a gyakorlattal, hogy azok veszteségét az állam finanszírozza.
Ingyenes áram- gáz- víz- internetszolgáltatási minimum minden háztartás számára, progresszív árrendszert ezen a területen, aki többet fogyaszt, pazarol, az arányosan fizessen is többet.
Ezen területeken közösségi szolgáltatók, szociális gazdasági szereplők feltűnése az egyik kiemelt cél, amely szektor megerősödése fokozatosan kiszorítja a piaci szereplőket.
A MÁV államosítás útján történő helyreállítása és a magánvasutak magyarországi működésének korlátozása, a személy- és teherszállítás mind nagyobb részét kell vasútra átterelni.
A magán- és teherfuvarozók terheinek csökkentése a vasút és a vízi szállítás szerepének növelésének támogatásával.
A szociális válságba jutott cigány közösség segítése
A cigányság jóléti leszakadásának problémája csak egész országrészek felzárkóztatását célzó szociális programokkal megoldható, amelyekben kulcsszerepet kapnak az önkéntes alapú szövetkezetek.
A hazai cigány közösség érdekvédelmi és a hatalmi viszonyoktól független érdekérvényesítési munkájának támogatása.
Egyházak és az állam különválasztását!
Az állam és egyházak viszonyának rendezési alapelve a szekularizáció. A vatikáni szerződés újratárgyalását, az egyházak állami támogatásának csökkentését szorgalmazzuk. A szekularizáció erősítése szükséges a politikában, az egyházak (szerzetesrendek) vállalkozási lehetősége alanyi jogon működhet (mint bármely más egyesületé, állampolgáré).
Az egyházi szociális szolgáltatások kiemelt finanszírozásának megszűntetése. Nem kívánjuk tiltani az ilyen jellegű tevékenységeket, de állami támogatásra csak csökkentett módon látunk lehetőséget, abban az esetben, ha a költségek minimum 50 százalékát a hívek, illetve tagok összegyűjtik.

A NÉPGAZDASÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA

Előnyt a közösségi tulajdonnak
Elutasítjuk a magántulajdonon alapuló gazdasági és társadalmi rendszert. Ennek háttérbe szorítása közösségi, azaz szövetkezeti és állami tulajdonnal való ellensúlyozása és kiváltása programunk egyik központi eleme. A nyilvánvalóan ellopott közvagyonnak, a nagybirtokoknak és a bankok egy részének közösségi tulajdonba vételét szorgalmazzuk, de a gazdaság többi szereplője esetében ezt nem látjuk szükségesnek mindaddig, míg a munkások megkapják az állam, a szakszervezetek és munkáltatók által közösen meghatározásra kerülő minimálbért, illetve a munkások kollektív jogait nem korlátozzák.
Szolidaritás alapú adórendszer
Legfontosabb célunk az igazságos újraelosztás, azaz a gazdagoktól arányosan többet vonunk el és azt átcsoportosítjuk a közösségi szolgáltatások biztosítására, a szegények felzárkóztatására. Így biztosítható, hogy a meglévő egyenlőtlenségek gyorsan csökkenjenek. Az igazságos újraelosztás legfontosabb eszköze véleményünk szerint a szolidaritás alapú adózás:

a) Kiemelten adóztatni kívánjuk a tőkés vállalkozások nyereségét.

b) A jövedelemadónak radikálisan progresszívnek, azaz többkulcsosnak kell lennie, a mindenkori minimálbér esetében 0 százalékos adókulccsal.
c)  A fogyasztási adónak viszont méltányos szintűnek kell lennie, 15 százalékos általános forgalmiadó kulcsra van szükség.
Az alapvető élelmiszerek: tej, kenyér, liszt, hús, illetve a fűtőanyagok, a szociális szövetkezetek által megtermelt javak esetében az ÁFA teljes eltörlését támogatjuk.

Fizessenek a gazdagok!
Gátat kell szabni a tőkefelhalmozásnak – a részvényhozamok és az árfolyamnyereség erős megadóztatására, valamint az offshore tevékenység kiemelt bűncselekménnyé nyilvánítására van szükség.
Emelt ÁFÁ-t szorgalmazunk a luxusfogyasztásra: a nagyvagyonok, nagyértékű ingatlanok, luxusjárművek, nagyértékű örökségek és a tőkejövedelmek megadóztatása progresszív alapon. Indokoltnak látjuk a vagyonadót 50 milliós értékhatár felett cégek esetében (ingatlanvagyon vagy pénzvagyon esetében), a termelőeszközök esetében viszont nem.
Le kell rakni a szociális gazdaság alapjait!
A termelő magyar gazdaság lényegében a fővárosra, Északnyugat-Magyarországra és a megyeszékhelyekre szorult vissza. A kapitalista tőkés vállalkozások még ezeken a területeken sem képesek biztosítani a megfelelő szintű foglakoztatottságot. Ráadásul ezen területekről a megelemlekedett lakbérek és lakásárak miatt kiszorulnak mindazok, akik minimálbérből vagy  azt megközelítő összegből próbálnak megélni.
Kijelenthetjük, hogy Magyarország jelentős részén megszűnt a gazdasági tevékenység. Az itt élő emberektől elszigetelt, gyengén teljesítő mezőgazdasági vállalkozásokon, helyi fogyasztást kielégítő kisvállalkozásokon kívül nincs más ezeken a területeken, így aki teheti menekül, aki nem, az tengődik segélyekből, időnként közmunkából az ország majd kétharmadán.
Nem hiszünk abban, hogy azokon a területeken, ahonnan eltűntek a kapitalista vállalkozások, ahonnan eltűntek a munkahelyek, az lenne az állam feladata, hogy kedvező környezetet teremtsen azoknak a visszatérésre. Elég volt a multiknak ajándékba adott milliárdokból! Önellátásra képes, szövetkezeti alapon működő gazdasági szerveződéseket kell előnybe hozni. Helyi ipari, mezőgazdasági és szolgáltatói tevékenységen alapuló szociális gazdaságra és alternatív pénzrendszerekre, azaz szociális gazdaságra van szükség.
Új törvényt kell hozni a szövetkezetekről, hogy azok tevékenysége egyszerűbb és olcsóbb legyen. Valódi termelő-, hitel- és fogyasztási szövetkezetek országos hálózatát kell ismét létrehozni, melyek nem kerülhetnek hátrányba más gazdasági formákkal szemben, sőt előnyöket kell biztosítani nekik, például a mezőgazdaságban és szociális foglalkoztatatási formáknál. A vidéki (kisvárosi, falusi) érdekek képviselete.
Szövetkezetek közbeszerzés nélkül végezhessenek az állam számára szolgáltatást és szállíthassanak árut. Közbeszerzés esetén előnyt élvezzenek.
A tisztességtelenül szerzett földbirtokok átadása helyi szövetkezeteknek, a nagybirtokok államosítása.
Ne zárhassanak be gyárakat, ne szüntethessenek meg munkahelyeket!
Egyszer már hagytuk, hogy szétlopják a gyárakat, a bányákat, a termelőszövetkezeteket. Ez nem történhet meg újra! A Magyarországon megtalálható termelőeszközökről nyilvántartást kell vezetni, azok adásvételét szabályozni kell. A tulajdonosok által bezárásra, felszámolásra ítélt gyárak, cégek termelőeszközei kerülhessenek a dolgozók kollektív, szövetkezeti tulajdonába. Termelőeszközök más országokba való áthelyezésére csak előzetes hatósági egyeztetés után legyen lehetőség.
Szabályozni és korlátozni kell a bankszektort!
A bankok minden korábbinál szigorúbb állami felügyeletére van szükség, egyrészük államosítása indokolt. A bankok lobbytevékenységét be kell tiltani, minden ilyen tevékenységet végző szerveződést fel kell oszlatni.
Korlátozni kell a lakossági jelzálog alapú hitelek kihelyezését, mert a hazai otthontalanság legnagyobb forrása ezen hitelek felelőtlen kihelyezési gyakorlata.  Új lakás vásárlások esetén is korlátozni kell a bankok mozgásterét ezen a területen. A hitelek esetleges felmondása után a bank köteles gondoskodni egyedülálló tulajdonos esetén 1 éves, család esetén 2 éves lakhatási alternatíváról.
A lakossági adósságok, közüzemi tartozások mérséklésére van szükség szociális alapon. A devizahitelezés méltányos rendezését, újraforintosítását szorgalmazzuk 180-as árfolyamon.
Előnyt a megújuló energiának!
Támogatjuk a megújuló energiaforrások használatát minden területen, de nem kerülhet veszélybe az ország energiaellátási biztonsága. Elsősorban a szén- és földgáz alapú erőműveket kell kiváltani, ezt követően pedig a paksi atomot. Utóbbi bővítését nem támogatjuk. Ez nemzeti függetlenség kérdése is.
Állami felügyeleti rendszerben lehessen csak értékesíteni egészségkárosító élvezeti cikkeket
A függőséget okozni tudó és egészségkárosító élvezeti cikkek állami monopol rendszerben való értékesítése. A nem nagyüzemi úton előállított sör és a bor kedvezményes fogyasztási adókulccsal és jövedéki adómentességgel való támogatása.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*